Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2018. március 1. napjától
GRAPHYCO KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben, illetve a felek közötti írásbeli és szóbeli kommunikációban, megállapodásban, egyéb szerződésben
használt alábbi fogalmak (szavak), a szöveg eltérő rendelkezése hiányában az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) – A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a GraphyCo Kft., mint vállalkozó és az Ügyfél, mint megrendelő között létrejött raktározási szolgáltatás nyújtására vonatkozó vállalkozási jogviszony általános szabályait, amely a Szerződés mellékletét
képezi.

Árlista – A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások díját és a szolgáltatás tartalmát tartalmazó tájékoztatás.

Áruk – Minden olyan ingóság, aminek tárolása, illetve birtoklása nem engedély köteles, és nem ütközik a hatályos jogszabályok rendel kezéseibe. Tiltott Áruk a Raktárban nem tárolhatók.

Szolgáltató – GraphyCo Tipográfiai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13 -09-175660., székhely: 2071 Páty, Móricz Zsigmond utca 29., adószám:12063626-2-13.).

GraphyCo Alkalmazott – A Szolgáltató munkavállalói vagy megbízottjai, alvállalkozói.

GraphyCo Épület – A Törökbálint külterület 062/102 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban a Szolgáltató kizárólagos használatában lévő 4. számú épület 5. számú egysége.

GraphyCo Épület nyitvatartási ideje – Az az időtartam, amely alatt a GraphyCo Épület nyitva tart.

Honlap – A Szolgáltató által fenntartott a http://maganraktar.com/ internetes oldal.

Kezdőnap – A Szerződésben rögzített naptári nap, amelytől kezdve a Szolgáltató az Ügyfél részére biztosítja a Raktárt.

Közös területek – A GraphyCo Épületen belül az ügyfélforgalom számára nyitva álló közös használatú területek/helyiségek, így különösen a folyos ók és mosdók.

Megbízott személyek – A Szerződésben rögzített „Megbízott személy” pontban mindazon személyek, akiket Ügyfél felhatalmaz arra, hogy a Raktárhoz hozzáférjenek.

Raktár – A Szolgáltató által a GraphyCo Épületen belül elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonát képező, ideiglenes raktározási célt szolgáló, zárható, helyiségnek (ingatlannak) nem minősülő, oldalfalakkal körülhatárolt szerkezet.

Rendes nyitvatartási idő – Mukanapokon: hétfőtől péntekig: 9:00-tól 18:00-ig, szombaton: 9:00-tól 17:00-ig tartó azon időtartam, amely alatt az Ügyfél külön díj megfizetése nélkül is hozzáférhet a Raktárhoz.

Rendkívüli hozzáférési díj – Az az összeg, amelyre a Szolgáltató jogosult, amennyiben az Ügyfél a Rendkívüli nyitvatartási időben kíván a Raktárhoz hozzáférni.

Rendkívüli nyitvatartási idő – A Rendes nyitvatartási időnek nem minősülő – a Szolgáltatóval előre egyeztetett – azon időtartam, amely alatt az Ügyfél Rendkívüli hozzáférési díj megfizetése ellenében férhet hozzá a Raktárhoz.

Súlyos szerződésszegés – A Szerződésnek az ÁSZF-ben meghatározott megszegése.

Személyi adatok és a személyazonosság igazolása – a Szerződésben és mellékleteiben megadott Ügyfél, illetve a Megbízott személyek azonosításához szükséges adatok: családi név és keresztnév, állampolgárság, lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, személyi azonosító, e-mail cím, telefonszám,
személyi igazolvány, vezetői engedély, úti okmány adatai (típus, sorozat és szám, kibocsátó hatóság, érvényesség ideje).

Szerződés – Az Ügyfél és a Szolgáltató között a Szolgáltatások tárgyában létrejött, írásba foglalt egyedi szerződés.

Szerződés időtartama – Az az időtartam, amely a Felek közötti Szerződés hatályban van.

Szolgáltatás – Ügyfél részére Raktár kizárólagos használatának biztosítása Áruk tartós tárolása (raktározása) céljából és azzal közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások. A Szolgáltatással közvetlenül összefüggő szolgáltatások: a Raktár és a GraphyCo Épület rendeltetésszerű használatához szükséges
közműszolgáltatások biztosítása, GraphyCo Épület és a Raktár karbantartási és javítási munkáinak elvégzése, a GraphyCo Épület takarítása, GraphyCo Épület biztonságának őrzése kamera és riasztó rendszer üzemeltetése útján.

Szolgáltatási díj – Az Ügyfél által a Szolgáltatás ellenében fizetendő, a Szerződésben meghatározott összeg.

Tiltott áruk – Az alábbiakban felsorolt ingóságok, amelyeket a Raktárba bevinni és ott tárolni tilos:

a) mérgező, gyúlékony anyagok (például gázok, festékek, benzin, olaj és tisztítószerek);
b) korrozív vagy maró anyagok, amelyek irritálják a bőrt vagy kölcsönhatásba lépnek más anyagokkal;
c) környezetre veszélyes anyagok;
d) vegyi anyagok, radioaktív anyagok, biológiai anyagok;
e) robbanóanyagok, kőolajszármazékok;
f) bármely jellegű szemét és hulladék, valamint romlandó anyagok;
g) azbeszt vagy azbeszt tartalmú anyagok;
h) sűrített gázok vagy sűrített gáztartályok;
i) gőzt, gázt, füstöt, szagot vagy hangot kibocsátó bármely áru;
j) élő vagy elhalt állatok (a madarakat is beleértve);
k) robbanóanyagok, lőszerek vagy fegyverek, illetve ezek alkatrészei;
l) állati vagy emberi eredetű szervek;
m) élő vagy életképes anyagok (például sejtkultúrák);
n) szőrmék, műtárgyak és pótolhatatlan tárgyak;
o) az Ügyfél számára különleges vagy eszmei értékkel bíró tárgyak;
p) készpénz (bankjegyek/érmék) és értékpapírok, értéktárgyak
q) bármely illegális anyag (például kábítószerek), illegálisan beszerzett termék, vagy amelynek birtoklása jogszabályba ütközőne k minősül;
r) veszélyes anyagok, illetve a veszélyes anyagokra vonatkozó magyar jogszabályok által szabályozott bármely anyag, különös tekintettel az Európai
Uniós szabályozásokat (jelenleg a Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezés ek közelítéséről) átültető jogszabályokra;
s) bármely áru, melynek tartására, tárolására vagy használatára külön rendelkezések vonatoznak;
t) bármely áru, amely nem az Ügyfél tulajdonát képezi;
u) Btk. alapján olyan áru elhelyezése, birtoklása, amely szabálysértési vagy büntetőeljárást von maga után.

Telep – A Törökbálint külterület 062/102 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett üzem megnevezésű ingatlan, amely a GraphyCo Épületet, a harmadik személyekkel közösen használt egyéb területeket és az Ügyfelek által használt megközelítési területet magába foglaló ingatlan komplexumnak felel meg.

Ügyfél – Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Ügyfelek által használt megközelítési terület – A GraphyCo Épületben lévő zárt terület, amelyen keresztül az Ügyfél eljuthat a Raktárhoz.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen ÁSZF a Felek közötti Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi és azzal együttesen értelmezendő. Jelen ÁSZF-től eltérni kizárólag írásban, a Szerződésben lehet.

1.2 A Szerződés megkötésével a Felek igazolják, hogy az ÁSZF-t az ajánlat mérlegelése során elolvasták, értelmezték, egymással minden szükségesnek tartott adatot, feltételt egyedileg megtárgyaltak. A Szerződés aláírásával Felek igazolják, hogy a Ptk. 6:78. § (2) beke zdése alapján, jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vona tkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban alkalmazott szerződés bármely kikötésétől eltérnek, az esetleges eltérő feltételeket a Szerződésben r ögzítették, melyet az ÁSZF-fel együtt, a Szerződés aláírásával egyidejűleg, továbbiakban magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

1.3 A Szerződést módosítani, kiegészíteni, pontosítani, ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, csak újabb írásba foglalt szerződéssel/szerződésmódosítással lehet, a Felek megállapodásai vagy a Szerződéssel kapcsolatos n yilatkozatai kizárólag írásban érvényesek.

1.4 Jelen ÁSZF vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Szerződés érvényességét, vagy annak további rendelkezéseit nem érinti. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogyan az a hatályos jogszabályok, a Szerződés és a felek feltételezhető akarata alapján, a legkevesebb módosítással érvényesen értelmezhető. A felek az adott rendelkezés megfelelő sz övegváltozatának kialakításával a Szerződést közösen, írásban módosítják.

1.5 Amennyiben a Szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, úgy eltérés esetén elsősorban a Szerződés, végül az ÁSZF rendelkezései az alkalmazandók.

1.6 Az ÁSZF esetleges módosítása esetén annak módosított szövegét a Szolgáltató a hatályba lépéskor kézbesíti az Ügyfél részére, azzal, hogy arra a kézhez vételtől 15 napon belül észrevételt tehet írásban. Amennyiben az Ügyfél ezen időtartam alatt nem tesz észrevételt, úgy ezen tény az ÁSZF módosított
szövegének elfogadásának minősül. Szolgáltató rögzíti, hogy az ÁSZF módosítását a honlapján is közzéteszi ezzel egyidejűleg.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 A Szerződés alapján a Szolgáltató a Szolgáltatási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél kizár ólagos használatába adja a Raktárt Áruk tárolása céljából és az Ügyfél részére egyéb, azzal közvetlenül összefüggő szolgáltatást nyújt, az Ügyfél pedig vállalja, hogy a Raktárt kizárólag raktározási célból használatba veszi és a Szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére megfizeti, valamint a Szerződés megszűnését követően az Árukat a Raktárból eltávolítja, továbbá az általa felszerelt lakatot leszereli.

3. ÁTENGEDÉS ÉS ENGEDMÉNYEZÉS TILALMA

3.1 Az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásos és kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem engedheti át a Raktárt, illetve nem engedményezheti a Szerződésből eredő jogait és követeléseit harmadik személyre.

4. A SZERZŐDÉS CÉLJA

4.1 A Szerződés célja az Ügyfél tulajdonát képező Áruk Ügyfél általi tárolása a Raktárban.

4.2 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felek a Szerződést kizárólag a jelen pontban meghatározott céllal kötötték, amely Szolgáltató kifejezett, előzetes írásos beleegyezésével módosítható. Az Ügyfél a Raktárt kizárólag Áruk tárolására jogosult használni, ettől eltérő használat Súlyos szerződésszegésnek minősül, függetlenül a szerződésszegés időtartamától vagy jellegétől.

5. TILTOTT ÁRUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Raktárban nem tárolhat Tiltott árukat.

5.2 Bármely Tiltott árunak a Raktárban történő tárolása Súlyos szerződésszegésnek minősül, függetlenül a tárolás időtartamától, a Tiltott áru típusától, és a tárolt Tiltott áru mennyiségétől. E rendelkezés megszegése esetén az Ügyfél a Tiltott áru fajtája ként nettó 300 EUR, azaz háromszáz Euró összegű kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató a kötbérre akkor is jogosult, ha Szerződést nem mondja fel, i lletve, ha kára nem merült fel.

5.3 Ügyfél köteles a Tiltott árut a Raktárból, illetve a GraphyCo Épületből haladéktalanul saját költségén eltávolítani. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, vagy azt alapos okkal feltételezheti, hogy az Ügyfél Tiltott árut tárol a Raktárban, az Ügyfél köteles a Szolgáltató írásbeli, legalább e-mail felszólításának kézhezvételét követően 1 (egy) munkanapon belül a Tiltott árut a Raktárból vagy a GraphyCo Épületből a R endes nyitvatartási idő alatt eltávolítani. A Szolgáltató mindaddig, amíg az Ügyfél a Tiltott árut nem távolítja el a Raktárból, j ogosult az Ügyfél Raktárhoz való hozzáférési jogát
korlátozni. Az Ügyfél köteles a Tiltott áruk eltávolítására. A Tiltott áruknak a Raktárból az Ügyfél által történő elszállítá sa megtörténtét az Ügyfél köteles a GraphyCo alkalmazottjával írásban igazoltatni.

5.4 Az Ügyfél jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Raktárt lezáró lakatot az Ügyfél beleegy ezése nélkül, illetve annak távollétében feltörje, és a Raktárba belépjen, a Raktárban tárolt Tiltott árut az Ügyfél költség ére eltávolítsa, amennyiben (a) az Ügyfél nem távolítja el a Tiltott árut a Raktárból és/vagy a GraphyCo Épületből az 5.3. pontban foglalt határidő lejártától számított 3 (három) munkanapon belül, vagy
(b) alapos okkal feltételezhető, hogy a Raktárban tárolt Tiltott áru az élet- illetve vagyonbiztonságot sérti vagy veszélyezteti és a Tiltott áru eltávolítása
a károsodástól való megóvás, illetőleg kárenyhítés érdekében indokolt.
A (b) pontban meghatározott esetben a Szolgáltató előzetes írásbeli felszólítás nélkül jogosult a jelen bekezdésben meghatározott intézkedések megtételére.

5.5 A Szolgáltató jogállására a birtokba vett Tiltott áru tekintetében a jóhiszemű jogalap nélküli birtokosra vonatkozó szabályok az irányadóak.
Amennyiben azt a törvény előírja, a Szolgáltató jogosult a birtokba vett Tiltott árut a hatóságoknak átadni, illetve egyéb in tézkedést megtenni, amelyet a Tiltott áru jellegére tekintettel szükségesnek tart.

5.6 A Szolgáltató az Ügyfél távollétében a Raktárt a Tiltott áru eltávolítása céljából két tanú jelenlétében nyitja fel és csak a Tiltott árut távolítja el a Raktárból, melyet ezt követően lezár. A Raktár felnyitásáról a Szolgáltató az Ügyfelet értesíti.

5.7 Minden olyan esetben, ha a Tiltott árut akár a Szolgáltató, akár az Ügyfél, a fenti 5.3 pont szerinti határidőben nem távolít ja el a GraphyCo Épületből, a Szolgáltató az 5.4. (a) pontban meghatározott határidő lejártát követő naptól a Tiltott áru GraphyCo Épületből történő eltávolítása napjáig terjedő időre, a Szolgáltatási díj összegének kétszeresét jogosult felszámítani. Amennyiben Szolgáltató a Tiltott árut a Rakt árból elszállítja és annak őrzéséről gondoskodni köteles, az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási díj kétszeresének megfelelő összeget megfizetni, azzal, hogy Szolgáltató ezen összeget meghaladó kárát, ideértve az őrzési költségeket is érvényesítheti az Ügyféllel szemben.

5.8 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért és költségért, hiányért, amely az Ügyfélnél a lakat eltávolításával, a Raktárba történő belépéssel vagy a Tiltott áruk eltávolításával, illetve Szolgáltató által a Tiltott áru jellegére tekintettel szükségesnek ítélt és megtett bármely intézkedéssel kapcsolatban felmerül. A Szolgáltató nem felelős a jelen 5. pont Ügyfél általi megszegéséből eredően az Ügyfélnél, vagy bármely harmadik személynél felmerülő kárért. Az Ügyfél köteles kártalanítani a Szolgáltatót és bármely harmadik s zemélyt a Tiltott áru Raktárban történt
tárolásából, vagy jelen 5. pont rendelkezéseinek bármely egyéb formában történő megszegéséből eredő minden kárért.

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

6.1 A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét fél által aláírásra került.

6.2 A Felek a Szerződést határozott vagy határozatlan időre hozzák létre.

6.3 A Szerződés legrövidebb időtartama 1 hónap.

6.4 Ha a határozott időre kötött Szerződésben megállapított idő eltelte után az Ügyfél a Raktárt tovább használja és ez ellen a Szolgáltató a Szerződésben megállapított idő elteltétől számított tizenöt napos határidőn belül – írásban – nem tiltakozik, a határozott időre kötött Szerződés határozatlan
időtartamúvá alakul át.

7. A RAKTÁR BIRTOKBAVÉTELE

7.1 A Szolgáltató a Raktárt az ÁSZF 13.4 pontjában meghatározott, a Szerződés aláírásakor esedékes Szolgáltatási díj és óvadék megfizetésének igazolását követően adja az Ügyfél birtokába.

7.2 Amennyiben az Ügyfél a Kezdőnaptól számított 3 munkanapon belül nem igazolja, hogy f izetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett, úgy a Szerződés a Kezdőnaptól számított 4. napon – a Felek minden nyilatkozata nélkül – megszűnik és a Szolgáltató jogosult a havi Szolgáltatási díj 10%-
ára rendelkezésre állás folytán.

8. A RAKTÁR ÁTADÁSA

8.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a laposan megvizsgálta a Raktárt és megerősíti, hogy ha a Raktár átvételekor a Szerződésben ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz, a Raktárt üres és tiszta állapotban találta, szivárgási helyet, nedves területeket, szagokat, foltokat,
hibákat és egyéb látható hiányosságokat nem észlelt rajta, továbbá, hogy a Raktár – többek között a Raktár méretét illetőleg – megfelel annak a célnak, amellyel az Ügyfél a Szerződést megkötötte, az rendeltetésszerű állapotban van.

8.2 A Raktár átadását követően Ügyfél köteles saját költségén a Raktárhoz való mások általi hozzáférést la kat felszerelésével akadályozni, mely lakat kengyelvastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen abból eredő következményért, kárért, hogy az Ügyfél
a Raktár megfelelő lezárásáról nem gondoskodott.

8.4 Ügyfél tudomásul veszi, hogy akkor is köteles a Szolgáltatási díjat a Kezdőnaptól számítva megfizetni, ha a Raktár használatának átvételét megtagadja, vagy annak késedelmesen tesz eleget.

8.5 Az Ügyfél tudomásul veszi, a Raktár területére vonatkozó adat a magyar kerekítés szabályai szerint kerül meghatározásra, oly módon, hogy minden 0,50 m2 és a feletti terület felfelé, míg a 0,49 m2 és az alatti terület lefelé kerül kerekítésre. Raktár terület esetében az elker ekített pontos terület kerül a
Szerződésben feltüntetésre.

9. HOZZÁFÉRÉSI SZABÁLYOK

9.1 Az Ügyfél egy darab lakat felszerelésével a Szerződés hatálybalépését követően azonnal köteles a Raktár megfelelő lezárásáról gondoskodni és a Raktárhoz való hozzáférést akadályozni.

9.2 A Szolgáltató nem felelős az Ügyfélnél a következő okok bármelyikéből eredően felmerülő károkért:
a) az Ügyfél nem akadályozta a Raktárhoz való hozzáférést lakat felszerelésével, lakatot a Raktárra nem szerelt fel;
b) az Ügyfél elveszítette a lakat kulcsát vagy azt ellopták tőle;
c) az Ügyfél más személynek adta át a lakat kulcsát (a Megbízott személyeket és a Szolgáltató Alkalmazottakat is beleértve);
d) az Ügyfél, a Megbízott személy vagy bármely más személy másolatot készített a kulcsról.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a kulcs illetéktelen használatáért vagy a Raktárhoz történő illeték telen hozzáférésért, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy a kára a Szolgáltató szerződésszegése miatt keletkezett.

9.3 Amennyiben az Ügyfél a zár összes kulcsát elveszíti, az Árlistában meghatározott díj ellenében a zár speciális fogókkal való eltávolítására kérheti a Szolgáltatót, amire azonban csak az Ügyfél írásos kérelme alapján és az Ügyfél jelenlétében kerülhet sor.

9.4 Amennyiben az Ügyfél egynél több zárat szerelt fel, a Szolgáltató mindaddig jogosult egy újabb zár felszerelésével (a meglévő zárak eltávolítása nélkül) megakadályozni az Ügyfél hozzáférését a Raktárhoz, amíg az Ügyfél a megengedett egy záron felül elhelyezett zára(kat) el nem távolítja.

9.5 Az Ügyfél a Raktárba/Raktárból történő áru le- és felrakodás céljából naponta legfeljebb 45 percnyi megszakítatlan ideig, és egy napon összesen legfeljebb 90 percen át parkolhat járművével a GraphyCo Épület parkolójában. A gépjárművek nem tartózkodhatnak indokolatlanul járó motorral a Telepen,
a közlekedési szabályokat be kell tartani.

9.6 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Rendes nyitvatartási időt – a honlapon közzétett, valamint a GraphyCo Épület bejáratánál elhelyezett tájékoztató útján – jogosult a jövőre nézve egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás következtében a Rendes nyitvatartási idő heti átlagos
időtartama nem csökkenhet.

10. A RAKTÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

10.1 Az Ügyfél csak olyan Árukat vihet be a Raktárba, amelyek a Raktárban mérhető hőmérsékleten biztonságosan tárolhatók, és amelyek állagában nem következik be romlás a Raktárban mérhető hőmérséklet, illetve annak változása miatt, továbbá amelyek a Raktáron belüli hő mérséklet, illetve annak változása eredményeképpen nem válhatnak Tiltott áruvá.

10.2 A GraphyCo Épületben – a Raktárt és az előtereket is beleértve – elektromos berendezések a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül nem csatlakoztathatóak. Az Ügyfél a Raktárban – távolléte alatt – nem hagyhat működésben elektromos berendezéseket.

10.3 Az Ügyfél köteles a Raktárból minden hulladékot saját költségére eltávolítani és a Raktárt tökéletesen tisztán tartani. Az Üg yfél köteles a Raktárban rendet tartani.

10.4 Az Ügyfél semmilyen hulladékot nem hagyhat a GraphyCo Épületen belül. Az Ügyfél a fenti szabály megsértése esetén köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a hulladék eltakarításával/elszállításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségét.

10.5 Az Ügyfél és az általa jogszerűen Megbízott személy
a) nem használhatja úgy a Raktárt és nem tanúsíthat olyan magatartást a GraphyCo Épületen belül, amivel zavarhatja a GraphyCo Alkalmazottakat, más Ügyfeleket vagy a GraphyCo Épület területén tartózkodó bármely más személyt;
b) tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely a Szolgáltatónak a GraphyCo Épületre kötött bármely biztosítási szerződéséből eredő jogát sértené vagy növelheti bármely ilyen biztosítás díjának összegét;
c) nem használhatja a Raktárt irodaként, lakóhelyként, átmeneti tartózkodási helyként, továbbá nem jelentheti be a Raktárt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként;
d) nem használhatja a GraphyCo Épület címét levelek küldésére vagy fogadására, kivéve, ha arról a Szolgáltatóval előzetesen írásban megállapodik;
e) nem végezhet semmilyen műszaki tevékenységet a Raktáron vagy a GraphyCo Épületen belül;
f) Áruk tárolásán kívül a Raktárban nem végezhet más tevékenységet;
g) nem rögzíthet semmit a Raktár vagy a GraphyCo Épület belső vagy külső felületeihez, illetve semmilyen változtatást nem végezhet a Raktáron vagy a GraphyCo Épületen;
h) nem engedheti, hogy bármilyen folyadék, anyag, szag vagy gőz kiszivárogjon a Raktárból, vagy bármilyen hang vagy rezgés hallh ató, illetve érzékelhető legyen a Raktáron belül és kívül;
i) nem tehet kárt a Raktárban, a GraphyCo Épület bármely más részében, az ott található eszközökben és berendezésekben, a Szolgáltató tulajdonában vagy a GraphyCo Épületen belül található vagy tartózkodó semmilyen más áruban vagy személyben;
j) az Áruknak a Raktáron belüli tárolását kivéve, nem hagyhat semmit, nem okozhat fennakadást vagy indokolatlan akadályozást semmilyen folyosón, vagy a GraphyCo Épület és a Telep bármely egyéb részében;
k) köteles a kulturált társas érintkezés szabályainak megfelelő magatartást tanúsítani a GraphyCo Épületen és a Telepen belül tartózkodó más személyekkel szemben, és mind a maga, mind a GraphyCo Épületen belül tartózkodó más személyek, illetve vagyontárgyak biztonsá gára a tőle elvárható
mértékben ügyelni;
10.6 Az Ügyfél nem hagyhat semmilyen Árut a Raktáron kívül. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért az Áruért, amelyet az Ügyfél a Raktáron kívül hagyott.
10.7 Amennyiben a Szolgáltató őrizetlenül hagyott Árut talál a GraphyCo Épületen belül, de a Raktáron kívül és a talált áru tulajdonosának személye beazonosítható, a Szolgáltató jogosult a talált Árukat másik helyen tárolni és felszámítani az Ügyfélnek az Áruk tárolásához szükséges helyre kalkulált Szolgáltatási díjat. Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a díjat, a Szolgáltató követelésének biztosítására az ÁSZF 28. pontja az irányadó.
10.8 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató 30 napig őrzi a Tiltott Árunak nem minősülő talált Árukat, ha az Áru tulajdonosának személye nem beazonosítható. A Szolgáltató jogállására a jóhiszemű jogalap nélküli birtokosra vonatkozó szabályok az irányadóak.
10.9 Amennyiben a talált Áru Tiltott árunak minősül, úgy a Szolgáltató eljárására az ÁSZF 5. pontjában foglalt rendelkezéseket meg felelően alkalmazni kell.
10.10 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a GraphyCo Épületén belül szigorúan tilos a dohányzás. Ügyfél köteles a Telepen illetve a Graphy Co Épületén belüli tűzvédelmi szabályok betartására.

11. A RAKTÁR VISSZAADÁSA

11.1 A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor az Ügyfél köteles a lakatot eltávolítani és a Raktárt a Szolgáltatónak tiszta és kiürített, az átvételi állapotnak megfelelő állapotban visszaadni, leszámítva a rendes elhasználódást. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az
Ügyfél köteles megtéríteni a takarítással, szemétszállítással és javításokkal kapcsolatos valamennyi költséget és kárt.

11.2 Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szerződés megszűnésekor nem távolít el minden Árut a Raktárból a Szolgáltató az ÁSZF 25. és 26. pontjaiban meghatározott intézkedések megtételére jogosult.

12. MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA

12.1 Az Ügyfél a Szerződésben a „Megbízott személy” rovatban adhatja meg mindazon személyek azonosításra alkalmas személyi adatait, akiknek az Ügyfél hozzáférést kíván biztosítani a Raktárhoz.

12.2 Az Ügyfél csak olyan személyeket jelölhet meg Megbízott személyekként, akik hozzájárulnak személyes adataik Szolgáltató által i, az ÁSZF 33. pontja szerinti kezeléséhez. Az Ügyfél köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben minden sérelemért, kárért, amely a Szolgáltatót jelen kötelezettség Ügyfél általi megszegésének eredményeképpen érte.

12.3 Amennyiben az Ügyfél jogi személy, kizárólag az a természetes személy jogosult a Raktárhoz való hozzáférésé re, aki a Szerződést – a Szerződés aláírására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – az Ügyfél nevében aláírta. Amennyiben az Ügyfél más személynek kíván hozzáférést biztosítani a Raktárhoz vagy a GraphyCo Épülethez, az Ügyfél köteles minden ilyen személyt az ÁSZF 12.1. pontja szerint bejelenteni.

12.4 Az Ügyfél a Megbízott személy hozzáférési jogosultságát a Szolgáltatóhoz címzett Rendes nyitvatartási időben előterjesztett vagy postán megküldött írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja azzal, hogy a visszavonás az Ügyfél erre vonatkozó nyilatkozatának a Szolgáltató általi kézhezvételét
követő napon lép hatályba. Amennyiben az Ügyfél ezen értesítési kötelezettségét elmulasztja, úgy a Szolgáltatót az ezzel kapc solatban az Ügyfelet ért kárért felelősség nem terheli.

12.5 A Szolgáltató GraphyCo Épületébe történő belépéskor jogosult felszólítani az Ügyfelet vagy a Megbízott személyeket személyazonosságuk igazolására, továbbá jogosult megtagadni bármely olyan személy belépését vagy tartózkodását a GraphyCo Épületbe/ben, akik nem tudják magukat Ügyfélként vagy Megbízott személyként igazolni.

12.6 Az Ügyfél köteles gondoskodni róla, hogy a Megbízott személyek a GraphyCo Épületbe történő első belépésüket megelőzően elolvassák és megértsék a jelen ÁSZF-et. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik a Szerződés a Megbízott személyek általi betartásáért, és a Megbízott személlyel egyetemlegesen felelős az érintett Megbízott személy által elkövetett bármely szerződésszegésért.

12.7 A Szerződés megszűnése vagy a Raktár használati jogának az Ügyféllel szembeni korlátozása minden esetben kiterjed a Megbízott személyekre is, és a Szerződés Megbízott személyek általi bármely megszegése a Szerződés Ügyfél általi megszegésének minősül.

13. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

13.1 Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokért Szolgáltatási díjat valamint az ÁSZF-ben meghatározott esetekben Rendkívüli hozzáférési díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

13.2 Az Ügyfél a Szolgáltatási díjat a Szerződés teljes időtartamára köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy az Ügyfél ténylegesen használja -e a Raktárt a Szerződés időtartama vagy annak egyes részei alatt.

13.3 Az Ügyfél a Szolgáltatási díjat havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 1. napjáig köteles megfizetni. Tört hónap esetén – ha így szűnik meg a Szerződés és Ügyfél a felmondási határidőt betartotta – a Szolgáltató csak az igénybe vett napok szolgáltatási díját számítja fel. Egy igénybe vett
napidíj a havidíj harmincad része függetlenül attól, hogy a hány napos az adott hónap. A Szolgáltató a visszajáró összeget 15 napon belül visszautalja vagy készpénzben kifizeti.

13.4 A Szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az Ügyfél, a Szerződésben meghatározott időtartamra eső Szolgáltatási dí j együttes összegét előre, a Kezdőnapig köteles megfizetni.

13.5 A Szolgáltató a Szolgáltatási díjról szóló előlegbekérőket általában 10 (tíz) nappal a fizetés esedékessége előtt állítja ki, és továbbítja az Ügyfélnek, az Ügyfél által megadott e-mail címre. Amennyiben az Ügyfél nem kapja meg az előlegbekérőt legkésőbb 7 (hét) nappal az esedékesség napja előtt, köteles arról a Szolgáltatót értesíteni, ugyancsak e-mailben. Az Ügyfél nem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha a Szolgáltatási díjat tartalmazó díjbekérőt nem, vagy késve kapta meg, tekintettel arra, hogy mind az ÁSZF, mind a Szerződés tartalmazza a Szolgáltatási díj fizetési határidejét. A Szolgáltatási díj megfizetésének napján a Szolgáltató kiállítja a Szolgáltatási díjról szóló számláját, amelyet Ügyfél részére haladéktalanul megküld.

13.6 Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél a Szolgáltatási díj megfizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik.

13.7 Az Ügyfél a Szerződés időtartamának minden olyan időszakára is köteles kifizetni a Szolgáltatási díjat, amely alatt a Szolgál tató a Szerződésnek megfelelően megtiltotta vagy korlátozta az Ügyfél hozzáférését a Raktárhoz vagy a GraphyCo Épülethez.

13.8 Az ÁSZF 13.1 – 13.5 pontjai rendelkezései érvényesek a Rendkívüli hozzáférési díjra.

13.9 Az Árlistában feltüntetett Szolgáltatási díjak és a Szerződés alapján fizetendő minden egyéb összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
Ügyfél a díjak mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-val növelt összegét köteles megfizetni.

13.10 Óvadékfizetési kötelezettség: Ügyfél a Szerződés megkötését követően legkésőbb a Kezdőnapig a Szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítése biztosítására óvadékul a Szerződésben meghatározott 1 havi Szolgáltatási díjnak megfelelő összeget az első Szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg köteles óvadék jogcímén megfizetni a Szolgáltató részére.

13.11 Az óvadék célja az Ügyfél Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítése biztosítása. A Szolgáltató jogosult a Szerző dés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés tartama alatt és a Szerződés megszűnésekor követelése óvadékból történő kielégítésére. Az óvadékot
a Szolgáltató csak a Szerződésből eredő követelése kielégítésére – beleértve a Raktár helyreállítását, takarítását, Áruk, Tiltott áruk elszállítása – használhatja fel.

13.12 Az óvadék a Szerződés időtartama alatti felhasználása vagy részleges felhasználása esetén az Ügyfél köteles azt 8 napon belül a Szolgáltató írásbeli felhívása alapján visszapótolni.

13.13 Az óvadék a Szerződés megszűnését követő 15. nap lejártakor visszajár, ha a Szerződés anélkül szűnik meg, hogy a Szolgáltató részére a kielégítésre jogalap volna. Az óvadék összege után a Szolgáltató kamatot nem köteles fizetni.

14. FIZETÉSI FELTÉTELEK

14.1 Az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés szerint teljesítendő valamennyi kifizetésnél feltünteti a fizetési dokumentumokban (péld ául fizetési átutalási megbízásokban) a Szerződésben említett Raktár azonosító számát.

14.2 A Szolgáltatási díj és bármely más összeg kifizetése forintban teljesítendő.

14.3 A Szerződés alapján teljesítendő bármely fizetés azon a napon tekintendő megtörténtnek, amelyen az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Az Ügyfél köteles gondoskodni fizetési megbízásai megfelelő időben történő elindításáról és végrehajtásáról ahhoz, hogy a kifizetendő
összegek a Szolgáltató bankszámláján legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljenek.

15. KÉSEDELMI KAMAT

15.1 Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási díj, és/vagy egyéb díjak, költségek fizetésének határidejét elmulasztja, köteles a késedelem idejére késedelmi kamatot fizetni. Magánszemély Ügyfél esetében a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kell megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben az Ügyfél vállalkozás vagy annak minősül, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének nyolc
százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alap kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

16. EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16.1 Az Ügyfél a Szolgáltatási díj mellett minden olyan költséget köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, amely az Ügyfél szerződéss zegése miatt merült fel, beleértve a tartozások kiegyenlítésére felszólító ajánlott levelekkel vagy telefonhívásokkal kapcsolatos k öltségeket, számlával igazolt ügyvédi munkadíjat, követelés behajtásának eljárási költségeit és egyéb igazolt díjait, stb. Tartozás kiegyenlítésére felszólító ajánlott levél kiküldése esetén Szolgáltató jogosult 4000 Ft + áfa adminisztrációs díjat felszámítani.

17. A HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

17.1 Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti valamely fizetési kötelezettségét a Szerződés szerinti határidőben, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megtiltatni az Ügyfél hozzáférését a GraphyCo Épülethez, valamint saját zár elhelyezésével az Ügyfél zárjának eltávolítása nélkül megakadályozni az
Ügyfél hozzáférését a Raktárhoz. Az Ügyfél 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

17.2 Az Ügyfél azon a napon kap ismételten engedélyt a Raktárhoz való hozzáférésre, amikor az ÁSZF 14.3 pontját figyelembe véve minden tartozását maradéktalanul kiegyenlítette, a tőketartozáson kívül a kötbért, kamatokat, és egyéb igazolt költségeket is beleértve.

17.3 A Szolgáltató ideiglenesen korlátozhatja az Ügyfél hozzáférését a Raktárhoz vagy a GraphyCo Épülethez, amennyiben megítélése sze rint az élet és vagyonbiztonság érdekében szükséges, így különösen, ha az Ügyfél vagy más személyek illetve az Áruk vagy más áruk biztonsága veszélynek vannak
kitéve.

17.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amely az Ügyfélnél abból adódóan merü l fel, hogy az Ügyfél a fenti 17.1–17.3 pontokban említett esetekben és időszakokban nem férhetett hozzá a Raktárhoz. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy – a Szerződés
megszűnéséig – ezen időszak(ok)ra is köteles megfizetni a Szolgáltatási díjat és a Szerződés alapján fennálló bármely egyéb t artozását.

18. A RAKTÁR CSERÉJE

18.1 Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a következő esetek bármelyikében más hasonló Raktárt biztosít az Ügyfélnek az eredeti Raktár helyett a GraphyCo Épületen belül:
a) olyan esemény vagy körülmény esetén, amely a Szolgáltató megalapozott véleménye alapján a Raktár vagy a GraphyCo Épület egy részének lezárását indokolja;
b) ha a GraphyCo Épület egy részét javítási vagy fejlesztési munkák céljából le kell zárni,
c) Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötését követően, de még a Raktár birtokbavételét megelőzően másik hasonló, legalább ugyanakkora alapterületű Raktárt biztosítani Ügyfélnek.
18.2 Az a) és b) pontban meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a Szolgáltató által előre meghatározott időpontban, 10 napos határidő betartásával, az általa bérelt Raktárt kiüríteni és azt a Szolgáltató birtokába bocsátani, továbbá az Árukat a Szolgáltató által biztosítot t ideiglenes Raktárban elhelyezni változatlan szerződési feltételekkel. A Szolgáltató saját költségén megfelelő támogatást nyújt az Ügyfélnek az Áruk ideiglenes Raktárba szállításához és viseli az ideiglenes Raktár lezárásának (lakat) költségeit.

18.3 Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által felajánlott új Raktárt nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult a Szerző dést a hónap végére, vagy, ha a kiürítés időpontja ennél korábbi időpont, a kiürítés időpontjára felmondani.

18.4 Amennyiben az Ügyfél a Szerződést az ÁSZF 18.3 pontja alapján nem mondta fel, de az Árukat a Szolgáltató értesítésében megjel ölt határidőn belül sem szállította el és/vagy az általa addig igénybe vett Raktárt nem adta a Szolgáltató birtokába, a Szolgáltató jogosult a Szerződést a hónap végére
felmondani, amely körülményre a Szolgáltató az Ügyfél figyelmét felhívja az ÁSZF 18.2. pont szerint küldött értesítésében.

18.5 A Raktár cseréjét megalapozó esettől függően a Szolgáltató ideiglenes vagy végleges cseréről is dönthet, és döntéséről írásba n értesíti az Ügyfelet.
A Raktár végleges cseréje esetén a Felek a Szerződést módosítják.

18.6 Az Áruk ideiglenes Raktárban történő tárolásának ideje alatt a Szerződés az ideiglenes Raktár Ügyfél általi használatára minden tekintet ben éppúgy érvényes, ahogyan a Raktár használatára érvényes lenne.

18.7 Az Ügyfél addig használhatja az ideiglenes Raktárt, amíg a Szolgáltató nem értesíti az Ügyfelet az eredeti Raktár ismételt rendelkezésre állásáról.
Ilyen értesítés kézhezvételét követően az Ügyfél köteles az Árukat az eredeti Raktárba átszállítani. A költségek viselésére, valamint az intézkedések elmulasztására az ÁSZF 18.2-18.4 pontjai megfelelően alkalmazandók.

19. A SZOLGÁLTATÓ HOZZÁFÉRÉSE A RAKTÁRHOZ

19.1 Főszabályként a Szolgáltató nem férhet hozzá a Raktárhoz a Szerződés időtartama alatt. Javítási vagy karbantartási munkák vég zése céljából azonban szükséges lehet hozzáférése a Raktárhoz, mely esetben az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató kérésére ezt biztosítja. A Szolgáltató Rak tárhoz való
hozzáférésének megtagadása esetén az Ügyfél viseli a Szolgáltatónál felmerülő minden olyan kárt, illetve költséget, ame ly a kért időben történő, javítási vagy karbantartási célú hozzáférés megtagadásából vagy késedelmes teljesítéséből ered.

19.2 Amennyiben a javítási munkák az Áruknak a Raktárból való elszállítását teszik szükségessé, a fenti 18. pont rendelkezései alkalmazandók.

19.3 Arra az esetre, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezne, az Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót a zár eltávolítására és a Raktárhoz való azonnali, az Ügyfél értesítése vagy bármely más Ügyfél beleegyezésének kérése nélküli hozzáférésre:
a) ha sürgős javítási vagy karbantartási munkákra van szükség kárveszély elhárítása, annak megelőzése vagy enyhítése céljából;
b) ha a Raktárhoz való hozzáférést (i) Tiltott áruk Raktáron belüli tárolása, (ii) a Szerződés céljának megszegése vagy (ii i) a Ügyfél által a Raktáron elkövetett károkozás alapos gyanúja indokolja.
c) ha Ügyfél által a Raktárban elhelyezett ingóságok veszélyeztetik az épületet vagy további Ügyfelek ingóságait.

19.4 Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amely az Ügyfélnél a jelen pontban foglal t rendelkezések Szolgáltató általi alkalmazásából eredően esetlegesen felmerül.

20. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

20.1 A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az Ügyfél a Szerződés időtartama alatt zavartalanul, a Szerződés rendelkezésein ek és céljának megfelelően használhassa a Raktárt.

20.2 A Szolgáltató a Szerződés időtartama alatt, a Szerződésben meghatározott eseteket kivéve, nem férhet hozzá a Raktárhoz.

20.3 A Szolgáltató a GraphyCo Épület őrzését és védelmét Rendes nyitvatartási időben kamera -rendszer, Rendes nyitvatartási időn kívül pedig külső őrző-védő szolgáltatóhoz bekötött riasztó berendezés működtetése útján biztosítja.

21. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

21.1 Az Ügyfél köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha a Raktáron belül a Szolgáltatót terhelő javítási, karbantartási munkák elvégz ésének szükségessége merült fel. Az Ügyfél köteles megtéríteni az e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárt, illetve költséget.

21.2 Amennyiben az Ügyfél kárt okoz a Raktárban vagy a GraphyCo Épületben, köteles arról a Szolgáltatót késedelem nélkül értesíten i, illetve a Szolgáltató kárát megtéríteni. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem végezhet javítási munkákat a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül,
kivéve, ha a Szolgáltató az Ügyfél ismételt írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül sem tesz eleget javít ási kötelezettségének. Jelen pont Ügyfél általi megsértése Súlyos szerződésszegésnek minősül.

21.3 Ügyfél tudomásul veszi, illetve jóváhagyja, hogy a GraphyCo Épületben elhelyezett kamera -rendszer folyamatos felvételeket készít az Ügyfélforgalom részére nyilvános területrészeken, a felvételek rögzítésre kerülnek a Szolgáltató által működtetett központi rendsze ren, és valamely visszaélés
vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az illetékes hatóságnál felhasználásr a kerülhetnek.

21.4 Az Ügyfél köteles az általa Megbízott személyt kioktatni jelen ÁSZF-ben, illetve az egyéb szerződésben foglalt kötelezettségekről és jogokról, annak érdekében, hogy a Szolgáltatás igénybevétele a Megbízott személy tekintetében is akadálytalanul történjen.

22. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

22.1 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amelyet a következők valamelyike okoz az Ügyfélnek:
a) bármely más Ügyfél, harmadik fél vagy személy, akikért a Szolgáltató a jogszabályok szerint nem tartozik felelősséggel;
b) az Ügyfél, a Megbízott személy vagy más személyek bármely tevékenysége, mulasztása vagy gondatlansága, akiknek az Ügyfél hozz áférést biztosított a Raktárhoz vagy engedélyezte a GraphyCo Épületbe történő belépést;
c) Vis major.

22.2 Minden olyan esemény bekövetkezésekor, ahol a Szolgáltató esetlegesen felelősségre vonható az Ügyfélnél felmerülő kárért, az Ügyfél vállalja, hogy a tudomásszerzést követő 48 órán belül értesíti a Szolgáltatót az adott eseményről. Mentesül a Szolgáltató mindazon kár megtérítése alól, amely az
értesítés elmulasztása miatt azért keletkezett, mert a Szolgáltató nem tudta enyhíteni vagy csökkenteni a kár mértékét.

22.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem ellenőrzi és nem ismeri az Ügyfél által a Raktárban tárolt vagy onnan kivitt Áruk értékét vagy jellegét.

23. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

23.1 AZ Ügyfél vállalja, hogy megtéríti az általa, vagy a Megbízott személy, vagy olyan személy által a Szolgáltatónak szerződéssz egéssel okozott teljes kárát, akikért az Ügyfél a jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

24. FELELŐSSÉG AZ ÁRUKÉRT

24.1 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
a) az Ügyfél maga viseli az Árukkal és azoknak a Raktárban vagy a GraphyCo Épületben történő tárolásával kapcsolatos kárveszélyt , ideértve azt az esetet is, ha az Árukat az Ügyfél a Raktáron kívül hagyta;
b) a Szolgáltató szavatossága a GraphyCo Épületben a jelen ÁSZF szerinti őrzésére terjed ki.

24.2 A Raktár vagy a GraphyCo Épületen belüli hőmérsékleti viszonyok tekintetében, függetlenül a Raktár típusától, az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
a) a Raktárban és a GraphyCo Épületen belüli hőmérséklet az évszaknak és az adott évszakon belüli hőmérséklet -ingadozásnak megfelelően változhat, és függ a Raktáron belül tárolt Áruk mennyiségétől és típusától is;
b) a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget egy bizonyos hőmérsékleti érték biztosítására vagy fenntartására, és nem vállal felelősséget az Árukban a Raktárban mérhető hőmérsékleten történő tárolásból eredően bekövetkező semmilyen kárért; ezzel együtt a Szolgáltató minden tő le telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a hőmérséklet ne essen 5 Celsius fok alá és ne emelkedjen 25 Celsius fok fölé a Raktárban;
c) az Ügyfél köteles rendszeres időközönként ellenőrizni a Raktárt és meggyőződni arról, hogy csak olyan Áruk legyenek elhelyezv e a Raktárban, amelyek a Raktárban mérhető hőmérsékleten biztonságosan tárolhatók.

24.3 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Raktárakban nem működik sem fűtő-, sem hűtőrendszer.

25. AZ ÁRUK TÁROLÁSA A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE UTÁN

25.1 Ha a Szerződés megszűnése ellenére az Áruk továbbra is – a Szolgáltatónak nem felróható okból – a Raktárban vagy a GraphyCo Épületen belüli más helyen maradnak, így különösen ha az Ügyfél nem egyenlítette ki maradéktalanul a Szerződés szerinti tartozásait, vagy ha az Ügyfél nem szállította
el az Árukat a GraphyCo Épületből, az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak az Áruk Szolgáltató által az Ügyfél részére történő kia dásának napjáig vagy azok értékesítéséig, továbbadásáig a tárolás (őrzés) időtartamára eső Szolgáltatási díj kétszeresét megfizetni.

26. ZÁLOGJOG

26.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:246. §-a a Szolgáltatónak a Szolgáltatási díj és az egyéb költségek erejéig azonnal zálogjoga keletkezik az Ügyfél tulajdonát képező és a Raktárban tárolt Árukon, amint bármely havi Szolgáltatási díj a Szerződés szerint esedékessé válik
és az esedékesség napján nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján a teljes Szolgáltatási díj (Kielégítési jog megnyíl ása).

26.2 A Szolgáltató jogosult megakadályozni a zálogjoggal terhelt Áruk (a továbbiakban: zálogtárgy) elszállítását, ennek keretében a Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja az Ügyfélnek a Raktárhoz vagy a GraphyCo Épülethez való hozzáférés jogát.

26.3 Az Ügyfél elfogadja és egyúttal felhatalmazza a Szolgáltatót a zálogjogának az alábbi módok közül a Szolgáltató saját belátása szerint választott bármely módon történő érvényesítésére:
a) bírósági végrehajtás útján történő érvényesítés, vagy
b) bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítés.

26.4 Amennyiben a Szolgáltató a bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítést választja, jogosult
a) a zálogtárgyat maga értékesíteni, vagy
b) a zálogtárgy tulajdonjogát megszerezni.
A Szolgáltató a kielégítési jog érvényesítésének választott módjáról má sikra térhet át.

26.5 Amennyiben a Szolgáltató a zálogtárgyat maga értékesíti, úgy az értékesítés magánúton, valamint jogszabályban meghatározott esetben, nyilvánosan történhet. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a zálogtárgyat magánúton értékesítse. A Szolgáltató a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról (előzetes értesítés) írásban értesíti az értékesítést megelőző legalább 10 nappal az Ügyfelet.

26.6 Szolgáltató az előzetes értesítésben megjelöli a (i) zálogjogosultat és zálogkötelezettet (ii) az értékesíteni kívánt zálogtá rgyat, (iii) az érvényesített követelés összegét és járulékait, (iv) a Kielégítési jog megnyílásának okát és időpontját, (v) az értékesítés tervezett módját, (vi) nyilvános értékesítés esetén az értékesítés helyét és idejét, magánúton történő értékesítés esetén arról az időpontot, amely után az értékesítésre sor kerül.

26.7 A Kielégítési jog megnyílása után a Szolgáltató jogosult a zá logtárgyat birtokba venni, és ennek érdekében felszólítani az Ügyfelet, hogy a zálogtárgya(ka)t 8 napon belül bocsássa a Szolgáltató birtokába vagy rendezze a fizetési elmaradást. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben
a 8 napos póthatáridő alatt sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a szerződés azonnali hatállyal megszűnik és Szolgáltató érvényesíti zálogjogát az Ügyféllel szembeni követelés biztosítékaként. Amennyiben az Ügyfél az előbbi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a
Raktárról az Ügyfél által elhelyezett lakatot eltávolítani, és a zálogjoggal terhelt Árukat értékesítés céljából birtokba ven ni. A Raktár kinyitásáról és a Raktárban található Árukról a Szolgáltató felvételt és két tanú által is al áírt írásbeli jegyzőkönyvet valamint leltárt készít.

26.8 A zálogtárgyak értékesítése során a Szolgáltató a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, az Ügyfél érdekeit is figyel embe véve jár el. Ha a zálogjog több Árut terhel, az értékesítés történhet együtt vagy külön-külön is.

26.9 A Szolgáltató az értékesítést követően késedelem nélkül írásbeli elszámolást készít, amely tartalmazza (i) az értékesített Áru(ka)t (zálogtárgyakat), (ii) a befolyt vételárat, (iii) zálogtárgy jogosult által beszedett hasznait (iv) zálogtárgy őrzésével, fenntartásával, feldolgozásával, átalakításával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató az elszámolást megküldi az Ügyfélnek.

26.10 A Szolgáltató a Kielégítési jogának megnyílását követően írásban felajánlhatja az Ügyfélnek, mint zálogkötelezettnek, hogy a zálogtárgy tulajdonjogát elfogadja a biztosított követelés teljes vagy részleges kielégítése fejében. A Szolgáltató az ajánlatában megjelöli (i) a zálogjogosultat és a zálogkötelezettet; (ii) a zálogtárgyat, amelyre az ajánlat vonatkozik; (iii) a zálogjoggal biztosított, fennálló követelés ös szegét; (iv) a kielégítési jog megnyílásának okát és időpontját; és (v) azt, hogy a zálogtárgy tulajdonjogának megszerzése a biztosított követelés milyen mértékű kielégítését eredményezné, illetve azt az összeget, amelyet a Szolgáltató – a tulajdonjog megszerzése fejében, a biztosított követelés elszámolásán felül – fizetne az Ügyfél, mint zálogkötelezett részére.

26.11 A Szolgáltató az ajánlatról – annak megküldésével – értesíti az Ügyfelet. Ha az Ügyfél, mint zálogkötelezett írásban elfogadja a Szolgáltató ajánlatát annak kézhezvételét követő húsz napon belül, a Szolgáltató, mint zálogjogosult és az Ügyfél, mint zálogkötelezett között adásvételi szerződés jön létre,
amelynek alapján az Ügyfél köteles a zálogtárgy birtokát átruházni, illetve a tulajdonjog bejegyzéséhez az engedélyt kiadni. A tulajdonjog átszállásával a zálogjoggal biztosított követelés – az ajánlat tartalmának megfelelően – részben vagy egészben megszűnik.

26.12 Lemondás az áruk tulajdonjogáról: Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés bármely okból történő megszűnésétől számított 60 napon belül – a Szolgáltató erre vonatkozó külön felszólítása ellenére – nem jelentkezik az Árukért, vagy a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit – a Szolgáltató erre vonatkozó külön felszólítása ellenére – 60 napon belül nem teljesíti, úgy ezen magatartása az Áruk birtoklásával való felhagyásnak, illetőleg az Áruk tulajdonjogáról való lemondásnak minősül, amelynek következtében Szolgáltató saját döntése al apján megszerzi az Áruk tulajdonjogát, és az Áruk felett szabadon és önállóan rendelkezhet. Amennyiben a fenti feltételek bekövetkeznek, Szolgáltató jogosult a Raktárról az Ügyfél által elhelyezett lakatot eltávolítani, és a Raktárban talált Árukat a tulajdonjog megszerzése céljából birtokba venni . A Raktár kinyitásáról és a
Raktárban található Árukról a Szolgáltató felvételt és írásbeli leltárt készít.

26.13 A zálogjog érvényesítésével, az értékesítéssel, az elszállítással felmerült költségek Ügyfelet terhelik.

27. BIZTOSÍTÁS

27.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés ideje alatt biztosítást köt és tart fenn a GraphyCo Épületben bekövetkezett károk és a Szolgáltató felelőssége fedezésére, amely a GraphyCo Épület birtoklása/üzemeltetése eredményeképpen merülhet fel.

27.2 A Szolgáltató által kötött biztosítási szerződés kiterjed a Raktárban tárolt Áruk vagyonbiztosítására is.

28. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

28.1 Ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a határozott időre kötött Szerződés a határozott időtartam lejártakor szűnik meg.

28.2 A határozatlan időre kötött Szerződést a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal bármelyik fél jogosult indoklás nélkül írásban megszüntetni.
A felmondási idő legalább 15 nap.

28.3 A határozott időre kötött Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

28.4 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha az Ügyfél Súlyos szerződésszegést követ el, és azt a Szolgáltató következményekre történő figyelmeztetést tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt 8 napos határidőn belül nem orvosolta.

28.5 Az Ügyfél jogosult a Szerződést a Szolgáltató felé intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél Raktárhoz való hozzáférését megakadályozza, vagy korlátozza anélkül, hogy arra jogszabály vagy a Sz erződés alapján jogosult lett
volna.

28.6 A Szerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével az Ügyfélnek megszűnik a Raktár használatával valamint a Szolgáltató álta l nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének a joga.

29. ÉRTESÍTÉSEK ÉS KÖZLÉSEK

29.1 A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Felek közötti, Szerződéssel kapcsolatos vagy Szerződés szerinti bármely közlés ab ban az esetben tekintendő érvényesnek, ha az írásban és oly módon történik, ahol a címzett a kézbesítés megtörténté t valamilyen formában igazolja: személyesen, azaz az egyik Fél által a másik Félnek történő közvetlen kézbesítéssel, a Magyar Posta által (a Szerződésben megadott címre) kézbesített tértivevényes ajánlott küldeményben vagy e-mailben (a szerződésben megadott e-mail címre).

29.2 A közlés személyes kézbesítés esetén a címzett Fél által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon, tértivevényes illetve normál ajánlott levélben történő kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő átvétel napján kell kézbesítettnek tekinteni, továbbá a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni a közlést, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az ir atot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. E-mail küldésekor kézbesítettnek kell tekinteni a címzett Fél visszaigazolásán feltüntetett napon, de legkésőbb a feladás napját követő 5. munkanapon.

29.3 Az Ügyfél az ajánlott levél vagy e-mail útján küldött közlések és értesítések vonatkozásában tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyfél feladata minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítása érdekében, hogy a Szolgáltató által küldött közléseket és értesítéseket az Ügyfél ténylegesen
megkaphassa és visszaigazolhassa. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató által a Szerződés szerint küldött közléseket és ért esítéseket az Ügyfél nevében az Ügyfél címén tartózkodó bármely személy átveheti és az minden esetben érvényes kézbesítésnek minősül.

29.4 Felek megállapodnak abban, hogy Felek kötelesek mindenkori székhelyüket/tartózkodási helyüket/postázási címüket (külön megjel ölve azon címet, ahol a postai küldemények jogszerű átvétele biztosított), e-mail címüket egymással haladéktalanul közölni, hogy egymás részére minden értesítést,
felszólítást, felmondást joghatályosan kézbesíthető legyen az ismert cím(ek)re.
A Felek kötelezik magukat, hogy a fenti nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a megadott kézbesítési címen e szerződés megkötésétől kezdve a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küld emények átvételére jogosult személlyel /képviselővel/. Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy/képviselő hiányára, előnyök szerzése végett a mulasztó fél nem hivatkozhat.

29.5 Felek rögzítik, hogy a zálogtárgy értékesítése tárgyában a Szolgáltató az értékesítés időpontját, módját és az értékes ítésre kerülő áruk pontos megnevezését, valamint a Raktár azonosítójának feltűntetésével a saját honlapján is közzéteszi, ennek következtében, a postai küldemény kézhezvételén
kívül a Szolgáltató honlapján is tájékozódhat az aktuális értékesítések köréről.

30. NYITVATARTÁSI IDŐ

30.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Rendes nyitvatartási idő alatt dolgozza fel, illetve válaszolja meg az Ügyfél kéréseit és értesítéseit függetlenül azok típusától, és nem vállal felelősséget az Ügyfelet e szabályból eredően érő kárért.

30.2 Ha a Rendes nyitvatartási időn kívül következik be halaszthatatlan intézkedést igénylő, az életet vagy vagyonbiztonságot közv etlenül fenyegető veszély, vagy ilyen eset bekövetkezéséről az Ügyfél a Rendes nyitvatartási időn túl szerzett tudomást, az Ügyfél köteles a Honlapon feltüntetett telefonszámon a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

31. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ ADATOK

31.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy az Ügyfélazonosító adatok helytállók és hiánytalanok, és a valóságnak megfelelően tükrözik az Ügyfél helyzetét a Szerződés aláírásakor. Az Ügyfél továbbá nyilatkozik, hogy az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a Szerződé s megkötésére.

31.2 Amennyiben a Szerződés időtartama alatt bármilyen változás történik az Ügyfélazonosító adatokban, az Ügyfél köteles arról a Szolgáltatót értesíteni és a változást igazoló dokumentumokat a dokumentumok Ügyfél általi kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül r endelkezésére bocsátani.

31.3 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a valóságnak nem megfelelő Ügyfélazonosító adatok megadása, vagy a megváltozott Ügyfélazonosító adatoknak a Szolgáltatónál határidőn túl történő (késedelmes) bejelentése Súlyos szerződésszegésnek minősül.

32. A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSA

32.1 Jelen Szerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul Személyi adatainak Szolgáltató általi, a jelen pontban rögzítet t feltételek szerint történő kezeléséhez.

32.2 A Személyi adatok kezelésének célja: A Szolgáltató a Személyi adatokat a Szerződé s teljesítése, valamint végrehajtása érdekében kezeli.

32.3 Adatszolgáltatás harmadik feleknek: A Szolgáltató a Személyi adatokat magyarországi természetes vagy jogi személy harmadik felekn ek kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben jogosult továbbítani.

32.4 Szolgáltató az Ügyfelet marketing céllal vagy egyéb kommunikációs céllal (a fenti 33. pont sérelme nélkül) levélben, (vezetékes vagy mobil) telefonon, faxon, e-mailben vagy az adatátvitelt lehetővé tevő egyéb törvényes módokon jogosult megkeresni, amennyiben ahhoz Ügyfél a Direkt marketinghez a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-ának megfelelően hozzájárult.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az Ügyfél nevét és minden egyéb személyes adatát az ÁSZF 33.5. pontjában meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a jelen bekezdésben meg határozott
módon a továbbiakban nem közölhető.

32.5 A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a n yilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

32.6 A Szolgáltató jogosult a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően (i) az Ügyféllel folytatott telefonos beszélgetésről h angfelvételt készíteni, (ii) a Ügyfélről a GraphyCo Épületen belül film/hangfelvételt készíteni, és (iii) az ilyen film- vagy hangfelvételeket megőrizni, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonyos helyzetek (például hogy az Ügyfél hogyan tartotta be a Raktárhoz való hozzáférés szabálya it, hogyan használta a Raktárt, hogyan viselkedett a GraphyCo Épületen belül, stb.) kivizsgálása céljából, valamint a Szerződéssel kapcsolatos bármely vita esetén bizonyítékként felhasználni.

32.7 Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél személyi igazolványáról, lakcímkártyájáról fénymásolatot készítsen;

32.8 Az adatkezelés időtartama: A Személyi adatok kezelése a Szerződés aláírása napján kezdődik és a Szerződés teljes időtartama alatt, majd azt követően további 5 (öt) éven keresztül tart. Kivételt képez a fentiek alól a Személyi adatok direkt marketing céljával történ ő feldolgozása, amely az Ügyfél ez irányú írásos kérését követően megszűnik.

32.9 Az Ügyfél jogai: Az Ügyfél a Szolgáltatónál kérelmezheti:
a) tájékoztatását a Személyi adatok kezeléséről;
b) a Személyi adatok helyesbítését,
c) a Személyi adatainak – a kötelező adatkezelést kivéve – törlését vagy zárolását.
Az Ügyfél a Személyi adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak sérelme esetén a bírósághoz fordulhat.

33. JOGVITÁK RENDEZÉSE

33.1 A Felek esetleges jogviták rendezésére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

34. VEGYES RENDELKEZÉSEK

34.1 Jelen ÁSZF-re és a Szerződésre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az irányadó.

34.2 A Szerződés a Felek valamennyi megállapodását teljes körűen tartalmazza azzal, hogy a következő mellékletek a Szerződés szerves részét képezik
1. melléklet – ÁSZF mindenkor hatályos szövege
2. melléklet – Ügyfél-azonosító adatok, melyek magukban foglalják:
a) természetes személy Ügyfelek esetén a személyigazolvány másolatát, lakcím kártyát;
b) gazdasági társaság Ügyelek esetében a cégkivonat hiteles másolatát, az aláíró személy személyigazolványának másolatát, alá írási címpéldányt, aktuálisan érvényes alapító okiratot és eredeti meghatalmazást (utóbbi dokumentumot csak abban az esetben, ha az aláíró személy az Ügyfé l az alapító okirata szerint nem jogosult egyedül aláírni az Ügyfél nevében). Ha az Ügyfél más – nem gazdasági – jellegű társaság, alapítvány vagy a fentiekben nem említett más szerv: a bejegyzést igazoló dokumentum másolatát, aktuálisan érvényes alapító okiratot, a frissített szervezeti és működési s zabályzatot, az aláíró személy személyigazolványát és meghatalmazását (abban az esetben, ha az aláíró személy az Ügyfél alapító okirata szerint nem jogosult egyedül aláírni az Ügyfél nevében).

Törökbálint, 2018. …………………
_________________________ _____________________
Ügyfél
GraphyCo Kft.
Szolgáltató

Share Button

Facebook

*/?>

Twitter

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 8 Aug 2018
  • Pinned: 29 Jun 2018
  • Pinned: 21 May 2018
  • Pinned: 25 Apr 2018
  • Pinned: 10 Mar 2018
  • Pinned: 7 Feb 2018
  • Pinned: 11 Jan 2018
  • Pinned: 1 Dec 2017
  • Pinned: 8 Nov 2017
  • Pinned: 5 Oct 2017